Avalikud andmekaitsetingimused

Avalikud andmekaitsetingimused


Avalikud andmekaitsetingimused selgitavad, kuidas Nordic Houses KT OÜ töötleb teie isikuandmeid.

I. ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

Isikuandmete vastutav töötleja on Nordic Houses KT OÜ (registrikood 10845709, Harju maakond, Kuusalu vald, Kosu küla, Sauli, 74608, edaspidi Nordic Houses või meie). Juhul kui Teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, pöörduge palun meie poole e-posti aadressil gdpr@houses.ee.

II. ANDMEKAITSETINGIMUSTES KASUTATAVAD MÕISTED
  • Isikuandmed on kõik teave, mis võimaldab tuvastada üksiku isiku, sealhulgas tema nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, IP-aadress jne. Isikuandmed võivad sisaldada ka teavet, mis võimaldab tuvastada isiku isiklikke omadusi, nagu näiteks tema vanus, sugu, haridustase, tervislik seisund jne. Isikuandmed võivad sisaldada ka teavet, mis võimaldab tuvastada isiku asukohta, nagu näiteks GPS-koordinaadid või füüsiline aadress.

  • Isikuandmete töötlemine on kõik tegevused, mida tehakse isikuandmetega, sealhulgas kogumine, salvestamine, kasutamine, edastamine, kustutamine jne.

  • Vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;

  • Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

III. MILLISEID ISIKUANDMED ME KOGUME, MIS EESMÄRGIL JA MILLISEL ALUSEL?

   • Nordic Houses põhitegevuseks on puitkarkassmajade projekteerimine, tootmine ja püstitus. Nordic Houses KT OÜ töötleb teie isikuandmeid esmajoones kliendisuhete haldamiseks, kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, vastavalt seadustele riigi poolt pandud kohustuste täitmiseks ja teatud juhtudel Nordic Houses õigustatud huvi alusel.

   • Kliendid ja potentsiaalsed kliendid

   • Töötleme teie:

    1. kontaktandmeid, sh nimi, isikukood, aadress. telefoninumber, e-posti aadress.

    2. Teisi lepingu täitmiseks vajalikke teie poolt esitatud andmeid.

    3. Arvelduste andmeid – esitatud arved, tasumised

    4. Meievahelist suhtlust

  Andmete töötlemise õiguslik alus on lepingu sõlmimine ja täitmine, mida me ei saa teha ilma teie isikuandmeid töötlemata.


  Kandidaadid

  Töötleme teie poolt esitatud:

  • kontaktandmeid, sh nimi, isikukood, aadress. telefoninumber, e-posti aadress.

  • Teisi teie poolt kandideerimise käigus esitatud andmeid.

  • Meievahelist suhtlust

  Töötleme Teie isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust meie vastavale ametikohale. Andmete

  töötlemise õiguslik alus on teiepoolne nõusolek ja lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine.


  Tarnijad ja potentsiaalsed tarnijad

  Töötleme teie esindaja(te):

  • kontaktandmeid, sh nimi, isikukood, aadress. telefoninumber, e-posti aadress.

  • Teisi lepingute täitmiseks vajalikke andmeid.

  • Meievahelist suhtlust

  Andmete töötlemise õiguslik alus on lepingu sõlmimine ja täitmine, mida me ei saa teha ilma teie esindaja(te) isikuandmeid töötlemata.

  IV. ÕIGUSTATUD HUVI

  Vastutav Töötleja võib töödelda isikuandmeid teatud õigustatud ärilisel eesmärgil, mis hõlmab osaliselt või täielikult alltoodut:

  • kui protsess võimaldab meil tugevdada, muuta, isikustada või muul viisil parendada oma teenuseid/suhtlust klientide, tarnijate, kandidaatide ja töövõtjate hüvanguks;

  • pettuste tuvastamiseks ja ennetamiseks;

  • meie arvutivõrgu, võrguühenduste ja infosüsteemide turvalisuse parandamiseks;

  • vastavalt Vastutava Töötleja teatele küpsiste ja reklaami kohta, kasutajate huvidele vastava sisu ning huvipõhiste reklaamide kuvamiseks veebisaitidel;

  • teile meie arvates huvipakkuva info edastamiseks;

  • müügiedenduskampaaniate ja reklaami tulemuslikkuse kindlaksmääramiseks;

  Neil eesmärkidel andmeid töödeldes austame ja võtame arvesse teie õigusi. Teil on õigus esitada vastuväiteid sellisele töötlemisele ja kui soovite seda teha, siis võtke meiega palun ühendust. Juhime teie tähelepanu sellele, et kui kasutate õigust esitada vastuväiteid, siis võib see mõjutada meie võimet osutada teile kvaliteetseid teenuseid teie hüvanguks.

  V. KOGUTUD ANDMETE SÄILITAMISE AEG

  Me säilitame oma süsteemides kogutud isikuandmeid viisil, mis võimaldab tuvastada andmesubjekte, mitte kauem kui vajalik selleks eesmärgiks, milleks andmeid koguti või milleks andmeid täiendavalt töödeldakse.

  Me määrame selle perioodi, võttes arvesse alltoodut:

  • vajadus säilitada kogutud isikuandmeid, et osutada kvaliteetseid teenuseid ja täita lepinguid;

  • vajadus kaitsta Vastutava Töötleja eesmärkides kirjeldatud õigustatud huvi;

  • konkreetsete juriidiliste või seadustest lähtuvate kohustuste olemasolu, mis muudavad isikuandmete töötlemise ja säilitamise konkreetsetel perioodidel vajalikuks;


  VI. KELLELE ANDMEID AVALDAME?

  Me ei avalda teie kohta kogutud isikuandmeid, v.a käesolevas teates sätestatud juhtudel või kui oleme selleks konkreetse tegevusega seoses saanud teie nõusoleku või tuleneb avaldamise kohustus õigusaktist. Me võime jagada isikuandmeid tarnijatega, kes osutavad teenuseid meie nimel ja meie antud juhtnööride alusel. Me ei anna neile tarnijatele luba kasutada või avaldada seda teavet, v.a juhul kui see on vajalik meie nimel teenuste osutamiseks või juriidiliste nõuete täitmiseks.

  Lisaks võime edastada teie isikuandmeid (i) kui seda nõuab õigusakt, (ii) õiguskaitseorganite või muude valitsusametnike seaduslikul taotlusel ja (iii) kui leiame, et edastamine on vajalik või sobiv selleks, et ära hoida füüsilist või rahalist kahju, või seoses pettuse või ebaseadusliku tegevuse või selle kahtluse uurimisega. Lisaks on meil õigus edastada teie isikuandmeid, kui müüme või võõrandame kogu oma ettevõtte või vara või osa sellest (sh ümberkorraldamise, lõpetamise või likvideerimise korral).

  VII. ANDMETE EDASTAMINE

  Me võime edastada teie isikuandmeid riikidesse, kus andmeid algselt ei kogutud. Neis riikides ei pruugi kehtida samaväärset kaitset pakkuvaid andmekaitseseadusi, kui riigis, milles algselt isikuandmed esitasite. Kui edastame teie teavet teistesse riikidesse, siis kaitseme neid andmeid vastavalt käesolevas teates kirjeldatule ja järgime kohaldatavat õigust.


  Riigid, kuhu võime edastada teie kohta kogutud isikuandmeid:

  • Euroopa Liidu riigid ja Euroopa majanduspiirkonna riigid;

  • kolmandad riigid.


  Kui edastame teie isikuandmeid Euroopa Liidust väljaspool asuvatesse riikidesse või

  rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, siis on edastamise aluseks:

  a) Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsus;

  b) Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 46.

  VIII. KUIDAS ANDMEID TÖÖTLEME?

  Rakendame korralduslikke, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid, et kaitsta teie esitatud isikuandmeid juhusliku, õigusvastase või loata hävitamise, kaotuse, muutmise, juurdepääsu, avaldamise või kasutamise eest. Selleks, et tagada isikuandmete piisav turvalisus ja konfidentsiaalsus, rakendame alltoodud turvameetmeid:

  • edastatavate andmete krüpteerimine;

  • kasutaja tugev autentimine;

  • Isikuandmetele ligipääs on piiratud töötajatele, kellel on selleks vajalikud õigused;

  • tugevdatud võrgutaristu;

  • võrguseire lahendused;

  • vastutava töötleja ruumides andmetele füüsilise ligipääsu piiramine vaid selleks õigustatud isikutele.


  IX. MILLISED ON TEIE ÕIGUSED?

  Andmesubjekt saab kasutada isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitest 15-22 tulenevaid eriõigusi:

  1. Õigus tutvuda andmetega. Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja kontrollida, kas neid töödeldakse kooskõlas seadusega.

  2. Õigus andmete parandamisele. Andmesubjektil on õigus nõuda, et parandataks teda puudutavad ebaõiged või mittetäielikud isikuandmed, et tagada selle teabe täpsus ja kohandada seda isikuandmete töötlemisele.

  3. Õigus andmete kustutamisele. Andmesubjektil on teatud juhtudel õigus nõuda, et Vastutav Töötleja kustutaks teda puudutava teabe ja enam neid andmeid ei töötleks. Palume siiski arvestada, et teatud andmed on käesolevates andmekaitsetingimustes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalikud või õigusaktide alusel nõutavad. Neid andmeid te kustutada ei saa.

  4. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele. Andmesubjektil on teatud juhtudel õigus nõuda, et vastutav töötleja piiraks tema andmete töötlemist.

  5. Andmete ülekandmise õigus. Andmesubjektil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul, samuti on andmesubjektil õigus nõuda, et Vastutav Töötleja edastaks tema isikuandmed teisele vastutavale töötlejale.

  6. Õigus esitada vastuväiteid. Andmesubjektil, kes esitab vastutavale töötlejale oma isikuandmed, on erinevatel alustel, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses, õigus igal ajal esitada vastuväide andmete töötlemisele ilma, et ta peaks oma otsust põhjendama.

  7. Õigus keelata automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil põhinevate üksikotsuste tegemine,. Andmesubjektil on õigus, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa teda puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.

  8. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Igal andmesubjektil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on tema alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui andmesubjekt on seisukohal, et teda puudutavate isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse üldmäärust.

  9. Kui isikuandmete töötlemise aluseks on nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 7, siis võib andmesubjekt selle igal ajal tagasi võtta.


  Nordic Houses KT OÜ andmekaitsealased kontaktandmed:

  telefon +372 602 5300;

  e-posti aadress gdpr@houses.ee;

  aadress Sauli, Kosu küla, Kuusalu vald 75608