Produkter och tjänster

Inom ramen för ett projekt erbjuder vi alla önskade tjänster från arkitektritningar till montering av huset. Vi har erfarna arkitekter och ingenjörer som ger dig gärna råd om bästa möjliga lösningar. Husen tillverkas i våra två produktionsanläggningar i Kuusalu kommun, Estland.

Teknologier

Hus med trästomme är den rätta vägen i bostadsbygget både i dag och i framtiden. Hus med trästomme garanterar hållbara och miljövänliga kvalitetshem för flera generationer både ekologiskt och kostnadsmässigt. Vårt företag tillverkar främst prefabricerade hus med trästomme som kan ha mycket varierande utseende och typ och som tillverkas och monteras med hjälp av olika teknologier med olika färdighetsgrad:

 • pre-cut (prefabriceringen är begränsad till måttkapning och iordningsställande av virkesmaterialet, stommen monteras på byggplatsen)

 • element (i fabriken förbereds stomelement i trä som bildar en hel vägg, mellanbjälklag eller del av taket och som möjliggör en mycket snabb montering av klimatskalet)

Paket med olika färdighetsgrad

A: Väderbeständigt klimatskal

 • Ytterväggar utan utvändig beklädnad, inuti extra regelstomme (utan tilläggsisolering och gips);

 • Regelstomme för bärande innerväggar;

 • Exkl. ickebärande innerväggar eller material för innerväggar;

 • Exkl. takbeläggning

B: Färdigt utvändigt

 • Ytterväggar färdiga utvändigt, inuti extra regelstomme (utan tilläggsisolering och gips);

 • Regelstomme för innerväggar;

 • Exkl. takbeläggning


Standardkonstruktioner

Våra standardlösningar överensstämmer med gällande byggkrav i Estland och Norden. Vid önskemål kan vi även erbjuda speciallösningar för exempelvis nära nollenergi- eller passivhus. Det förutsätter användning av rätta lösningar till både konstruktionen och installationssystem (se Lågenergi- och nära nollenergihus).

Garanti och underhåll

Det är väldigt viktigt för oss att kunna erbjuda kunden högkvalitativa lösningar som håller länge.
Ansvarsfullhet tillhör bland våra viktigaste värderingar.


Vi ger våra produkter följande garanti:

 • fem års garanti för fönster, dörrar och byggarbeten

Varje kund får även en underhållsanvisning för huset.

Byggnaders energieffektivitet

Nya byggnader är energisnålare och uttrycket energieffektivitet hörs allt mer i samband med all byggplanering. Energieffektivitet innebär lägre driftkostnader för husägaren samtidigt som husets installationssystem står i större fokus.

Vårt standardhus Nordic Compact 111 ingår i energieffektivitetsklass B (ETA 116 kWh/m2a). 

Vi har gjort energiberäkningar för denna huvudmodul utifrån användning av en luft-vatten värmepump och fick fram en månadskostnad på 60EUR för uppvärmning av huset, ventilation, varmvattenproduktion, belysning och hushållsapparater.

Olika energiklasser visar husets energiförbrukning per år, d.v.s. hur energieffektivt huset är. Energiklassen beskriver hur stor är husets projekterade energibehov eller den egentliga energiförbrukningen. Husets energiförbrukning är ett viktigt kriterium för att kunna göra ett medvetet val på fastighetsmarknaden.

Lågenergi- och nära nollenergihus

Enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EG) måste alla nya byggnader, inkl. enfamiljshus uppfylla kraven för nära nollenergihus. Den tiden är snart här och det är viktigt att börja planera nära nollenergihus redan idag.

Energiprestandan hos enfamiljshus ska vara lika med eller mindre än 120 kWh/m2 per år för att klassas som lågenergihus. Hos enfamiljshus som är nära nollenergihus ska energiprestandan vara lika med eller mindre än 50 kWh/m2 per år.

Vid planering av ett lågenergihus måste man se till att huset har små värmeförluster, energieffektiva installationssystem och en ändamålsenlig användning av frivärme. Energiprestandan är dessutom beroende av viktade faktorer för de till huset levererade energibärare som tar hänsyn till miljöpåverkan och den primärenergin som behövs för energibärarens tillverkning. Därmed bör följande aspekter beaktas vid planering av ett lågenergihus:

 • låg specifik värmeförlust i klimatskalet per uppvärmningsbar yta (H/A)

 • ändamålsenlig användning av frivärme

 • energieffektiva installationssystem i byggnaden

 • liten förbrukning av primärenergi, d.v.s. den till huset levererade energimängden är mindre och med minsta möjliga miljöpåverkan (med lägre viktningsfaktorer)

Dessutom måste energin som används i lågenergihus tillföras i form av energi producerad på plats eller i närheten, från förnybara energikällor (principen av energiföreningar), för att kraven för nära nollenergihus ska vara uppfyllda.

Det bör understrykas att nära nollenergihus även kan beteckna byggnader som förbrukar energi vilken inte är producerad på plats och/eller som är anslutna till kommunala energinätverk (såsom elnät, gasnät). Nära nollenergibyggnaders primärenergibalans, vilket uttrycks av husets energiprestandaindikator, beräknas per år.

På vintern t.ex. kan husets primärenergibehov (levererad energi multiplicerat med viktningsfaktorer) vara större än den primärenergi som är producerad från förnybara energikällor. På sommaren kan det vara tvärtom – mer primärenergi levereras till energinätverket än vad huset självt förbrukar. Nära nollenergibyggnader har en positiv primärenergibalans per år, d.v.s. årets sammanlagda levererade energi, multiplicerad med viktningsfaktorer, är större än den producerade energin. 


(Källa: Planering av lågenergi- och nära nollenergibyggnader/Vägledning för projekterare, byggentreprenörer och byggherrar av enfamiljshus, T. Kalamees, T. Tark, 2012).