Tooted ja teenused

Pakume projekti raames kõiki vajalikke teenuseid arhitektuursest projektist kuni püstituseni. Meil töötavad kogenud arhitektid ja insenerid, kellelt saate soovitused parimateks lahendusteks. Majad toodame oma kahes toomisüksuses Kuusalu vallas.

Tehnoloogiad

Puitkarkassmajad on elamuehituse tänane ja homne tee. Nii ökoloogiliselt kui ehitustehnilselt tagavad puitkarkassmajad vastupidava, keskkonnasõbraliku ja kvaliteetse kodu põlvkondadele.
Meie ettevõtte peamiseks toodanguks on väga eriilmelised ja -tüübilised puitkarkassmajad, mille tootmisel ja monteerimisel kasutatakse erineva valmidusastmega tehnoloogiaid:

 • pre-cut (tehaseline ettevalmistus piirdub peamiselt vaid puitmaterjali mõõtulõikamise ja komplekteerimisega, karkassi koostamine toimub objektil)

 • element (tehases valmistatakse ette puitkarkasselemendid, mis moodustavad terve seina, vahelae või katusesegmendi ning mille montaaž võimaldab hoone karbi väga kiirelt püstitada)


Valmiduse paketid

A: Ilmastikukindel majakarp

 • Välissein ilma välisvoodrita, sees lisakarkass (ilma lisavilla ja kipsita);

 • Kandva siseseina karkass;

 • Ilma mittekandvate siseseinte ja siseseina materjalideta;

 • Ilma katusekatteta

B: Maja väljast valmis

 • Välissein väljast valmis, sees lisakarkass (ilma lisavilla ja kipsita);
 • Siseseinte karkass;
 • Katusekattega

"Võtmed kätte"

 • Eelprojekt ehitusloa taotluseks, konstruktiivne projekt, materjalid ja tootmine, transport ja ehitus valmiduses "võtmed kätte"

 • Kandevkonstruktsioon, sealhulgas: aurutõke, soojustus, tuuletõke

 • Välisviimistlus, sealhulgas: välisvooder, välisuksed, aknad, rõdu, terrass, katusekate, vihmaveesüsteem

 • Vundament, eriosad (elekter, küte, vesi/kanal, ventilatsioon), siseseinte vill, kips või sisevooder, siseuksed, sisetrepp, siseviimistlus, santehnika

 • Hind ei sisalda: krunt, liitumised, mööbel


Standardkonstruktsioonid

Meie standardlahendused vastavad Eesti ja Põhjamaade ehitusnõuetele. Vastavalt kliendi soovile teostame ka erilahendusi, milleks võivad olla näiteks liginullenergia- või passiivmajad. See eeldab õige konstruktsiooni ja eriosade lahenduste kasutamist (vt Madalenergia- ja liginullenergiahoone). 

Garantii ja hooldus

Meie jaoks on väga oluline pakkuda kliendile kvaliteetseid lahendusi, mis kestavad kaua.
Vastutustunne on üks meie peamistest väärtustest.


Oma toodetele pakume garantiid järgnevalt:

 • 2-aastane garantii ustele, akendele ja muudele materjalidele ning ehitustöödele
 • 10-aastane garantii maja konstruktsioonile

Anname igale kliendile kaasa ka maja hooldusjuhendi.

Hoonete energiatõhusus

Uued hooned on energiasäästlikumad, ning iga ehitust planeerides kõlab järjest enam sõna – energiatõhusus. Energiatõhusus tähendab madalamaid ülalpidamiskulusid hoone omanikule, kuid teisalt seab oluliselt suuremat tähtsust hoone tehnosüsteemidele.

Meie standardmaja Nordic Compact 111 omab energiatõhususarvu klass B (ETA 116 kWh/m2a).
Tegime antud põhimoodulile energiaarvutused õhk-vesi soojuspumba näitel ning saime tulemuseks keskmise igakuise kulu maja küttele, ventilatsioonile, sooja tarbevee tootmisele, valgustusele ja seadmetele on 60EUR.

Erinevad energiaklassid näitavad, kui palju hoone tarbib energiat aastas ehk kui energiatõhus on hoone. Energiaklass kirjeldab, milline on hoone projekteeritud energiavajadus või tegelik energiatarbimine. Hoone energiatarve on oluline kriteerium tegemaks teadlikke valikuid kinnisvara turul.

Madalenergia- ja liginullenergiahoone

Tulenevalt Euroopa Liidu Energiatõhususe direktiivist (2010/31/EU) peavad alates 01.01.2021 kõik uued hooned, sh. ka väikeelamud vastama liginullenergiahoone nõuetele. See aeg pole enam kaugel ja liginullenergiahoonete kavandamisele on vaja mõtlema hakata juba täna. 

Madalenergiahooneks oleva väikeelamu energiatõhususarv on väiksem või võrdne 120 kWh/(m2.a). Liginullenergiahooneks oleva väikeelamu energiatõhususarv on väiksem või võrdne 50 kWh/(m2.a).

Madalenergiahoone kavandamisel on vaja tagada, et hoone soojuskaod oleks väikesed, tehnosüsteemid oleksid energiatõhusad ja vabasoojust kasutataks otstarbekalt. Lisaks sõltub energiatõhususarv hoonesse tarnitavate energiakandjate kaalumisteguritest, mis arvestavad keskkonnamõjusid ja tarnitava energiakandja tootmiseks vajalikku primaarenergiat. Seega on madalenergiahoone kavandamisel vaja jälgida järgmiseid aspekte:

 • hoone välispiirete väike soojuserikadu köetava pinna kohta (H/A)

 • vabasoojuse otstarbekas kasutamine

 • hoone tehnosüsteemide energiatõhusus

 • hoone väike primaarenergiakasutus, st. hoonesse tarnitakse vähem ja väikseima keskkonnamõjuga (väiksemate kaalumisteguritega) energiat

Lisaks eelkirjeldatule on liginullenergiahoone nõuete tagamiseks madalenergiahoones vaja toota energiat krundil või lähiümbruses (energiaühistu põhimõte) taastuvatest allikatest.

Tuleb rõhutada, et liginullenergiahoone tähendab ka hoonet, mis tarbib krundivälist energiat ja/või on ühendatud energiavõrkudega (näiteks elektrivõrk, gaasivõrk). Liginullenergiahoone primaarenergiabilanssi, mis väljendub energiatõhususarvus, käsitletakse aasta arvestuses. 

Näiteks talvel võib hoone primaarenergiatarve (kaalumisteguritega läbikorrutatud tarnitud energia) olla suurem kui taastuvatest energiaallikatest toodetud primaarenergia. Suvel võib olla vastupidi – energiavõrku tarnitakse tagasi tarbitust rohkem primaarenergiat. Liginullenergiahoone primaarenergiabilanss on aasta arvestuses positiivne, st aastane summaarne kaalumisteguritega läbikorrutatud tarnitud energia on toodetust suurem.

(Allikas: Madalenergia- ja liginullenergiahoone kavandamine / Juhend väikeelamute projekteerijale, ehitajale ja tellijale, T. Kalamees, T. Tark, 2012).